Tarieven

Tarieven 2016

Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar

Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor -18 cliënten overgeheveld naar de gemeentes. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor cliënten onder de 18 jaar. (zie verder https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd/jeugdzorg/ggz). De eisen voor vergoeding zijn vooralsnog hetzelfde gebleven. Er is een verwijsbrief van de (huis)arts nodig. Op deze verwijsbrief moet de AGB- code van de huisarts vermeld staan. Ook moet er sprake zijn van het vermoeden van een psychische/psychiatrische stoornis. Als er geen sprake is van een stoornis, kun je je of wenden tot het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG) of je blijft bij de praktijk. In het laatste geval wordt de behandeling niet vergoed.

Praktijk Kindersingel heeft een contract met Haarlem en de omringende gemeentes (Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort) in de Basis GGZ afgesloten.

Mocht u besluiten de behandeling zelf te betalen, dan kunt u uitgaan van de volgende tarieven:
  • Behandelcontact (45-60 minuten): € 90,-
  • Intelligentieonderzoek (o.a. WISC-III): € 495,00 (inclusief verslag en adviesgesprek)
  • Overige diagnostiek (schoolobservaties, sociaal-emotioneel onderzoek, etc.): prijs afhankelijk van het aantal uur.

Betalingsvoorwaarden
Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering.

Wet en Regelgeving

Beroepscode 
Het Nederlands Instituut van Psychologen heeft gedragsregels opgesteld waar psychologen zich aan moeten houden. Deze beroepscode vindt u hier (link naar https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/)

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders
Indien u gescheiden bent en u heeft beiden gezag over uw kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en tevens vervat in de Beroepscode voor Psychologen.

Rechten
Bij het aangaan van een psychologische behandeling is er sprake van een wettelijke overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Klachten
Het bieden van kwalitatief goede zorg en respect voor de cliënt vind ik erg belangrijk. Mocht er in mijn werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan met mij als uw behandelaar te bespreken. Ik zal mijn uiterste best doen om uw klacht te verhelpen. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGZP).

Privacyverklaring

Praktijk Kindersingel hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

UW dossier
De wet verplicht om een dossier aan te leggen. In dit elektronisch dossier worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht om de dossiers  minimaal vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik van mening ben  dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Ik heb een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met mij opnemen.